divider-axeos

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze gebruikers. Axeos respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website axeos.com en axeos.nl als ook de gebruikers van haar applicaties.

De rechtsverhouding tussen u en Axeos wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Opslag van persoonlijke informatie binnen Axeos
Axeos levert telefooncentrales en bijbehorende diensten. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Axeos zowel persoonlijke data als niet-persoonlijk identificeerbare data op over de bedrijven en individuen die haar diensten gebruiken. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Axeos verzamelt persoonsgegevens wanneer u:

· Klant wordt van Axeos;
· Uw gegevens invult op de website van Axeos waarmee we contact met u kunnen opnemen;
· Gebruikmaakt van de support van Axeos;

Zonder deze gegevens zijn onze diensten en/of support beperkt bruikbaar.

Axeos verzamelt, bewaart en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

· Het kunnen uitvoeren van een koopovereenkomst (maken en versturen van offertes en facturen);
· Het leveren van ondersteuning indien gewenst;
· Indien hiervoor aangemeld, worden naam en e-mailadres gebruikt om de nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden;

U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Door het gebruik van onze applicatie is het tevens mogelijk dat we via de klanten van onze resellers persoonlijke gegevens opslaan van derden. U bent als afnemer van onze diensten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die u toevoegt en het daadwerkelijk toevoegen van deze gegevens. Zorgt u er als afnemer van onze diensten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van ons Privacy Statement, inbegrepen het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door u toegevoegde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor deze gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop Axeos deze heeft beveiligd.

Axeos bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden. Na beëindiging van de klantrelatie worden uw persoonlijke gegevens maximaal 7 jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van uw gegevens
Axeos draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We streven ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

a. Onze website heeft een SSL-certificaat;
b. Axeos heeft een autorisatiebeleid, hetgeen betekent dat medewerkers van Axeos alleen toegang hebben tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun werk (need-to- know);
c. Iedereen bij Axeos dient zeer sterke wachtwoorden (PKI-gebaseerde toegang) te gebruiken;
d. Onze internetverbindingen zijn beveiligd via SSL/TLS-technologie;
e. Het interne netwerk van Axeos is beveiligd met een firewall met de juiste configuratie; alle communicatie tussen laptops en servers zijn versleuteld via een centraal punt;
f. Axeos gebruikt diverse fysieke toegangsbeveiligingsmaatregelen, zoals hekken, sloten, alarmsystemen en camera’s. Bij ons datacenter is toegang alleen mogelijk voor Axeos-medewerkers na een identiteitscontrole;
g. Ten slotte hebben we een responsible disclosure beleid. Dat betekent dat we – naast het zelf actief zoeken naar kwetsbaarheden in ons systeem — ook open staan voor meldingen van kwetsbaarheden ontdekt door derden. We lossen deze gemelde kwetsbaarheden zo spoedig mogelijk op.

We beseffen dat de beveiligingseisen en de technologie voortdurend veranderen. Daarom spannen we ons in om de maatregelen die we op basis van dit artikel hebben genomen, voortdurend te evalueren en waar nodig te verscherpen, aan te vullen of te verbeteren.

Verstrekken van uw gegevens aan derden
Axeos zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren. Axeos zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Axeos kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van bepaalde diensten. Axeos behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Axeos zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld per e-mail, door een bericht op de website of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies
Op de website van Axeos wordt geen gebruik gemaakt van cookies wanneer men deze niet accepteert.

Google Analytics
Axeos maakt gebruik van Google Universal Analytics, indien de cookies zijn geaccepteerd.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U heeft het recht Axeos te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Axeos zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Axeos verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Axeos in ieder geval binnen vier weken reageren.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Indien Axeos mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement. Wij raden u daarom aan regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Axeos dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@axeos.nl.

Axeos
Kromwijkdreef 11
1108 JA Amsterdam